Date: September 9, 2023

Location: Thomaston, Georgia